WETTELIJKE VERMELDINGEN

Wettelijke vermeldingen 

Algemene disclaimer 
Deze website is ontworpen en wordt beheerd door Betafence Corporate Services NV, 3 Square Village - Rijvisschestraat 126 B-9052 Gent. Gelieve ons in geval van problemen te contacteren via volgend e-mailadres - info@betafence.com

Bedrijfsgegevens
Betafence Corporate Services
3 Square Village
Rijvisschestraat 126 
B-9052 Gent.
BE 0478 276 316 


Intellectuele eigendom 
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Betafence, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Betafence en haar informatieleveranciers. 

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Betafence. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. 

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Algemeen 
Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. 
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. 

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijn de wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Betafence uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. 

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van Betafence. 

Betafence behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden. 

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens 
Betafence en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Betafence. 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Betafence elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site. 

Sommige op deze site geïllustreerde producten en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde opties zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, Betafence wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Betafence behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen. 

Alle informatie die via deze website wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld en houdt geen verkoopaanbod van Betafence in en kan de verdelers en installateurs van Betafence niet binden. Deze informatie kan te allen tijde worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. 

Gelieve contact te nemen met uw Betafence verdeler of installateur om de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen. 

De gebruiker erkent dat Betafence het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. 

Hyperlinks 
Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en Betafence biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Betafence zich akkoord verklaart met de inhoud en Betafence is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt. 

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. 

Verwerking van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, worden verwerkt door Betafence, voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen medegedeeld worden aan de maatschappijen van de groep Betafence, aan de verdelers en installateurs van de merken, die deze laatste verdeelt. 

U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing. 
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie: In sommige gevallen zal Betafence gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de Betafence website gekomen is. 

Bevoegdheid - Wetgeving 
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.